KARANLIKTA HIÇ BIR SEY KALMASIN!
Yeni Nüklear Silahlara HAYIR... Yeni Nükleer Hedeflere HAYIR... Nükleer Savas Için Yeni Gerekçelere HAYIR... Nükleer Testlere HAYIR...
Yildiz Savaslarina HAYIR... Uzayin Silahlandirilmasina HAYIR...
Her Çesit Silah Üretimine, Savas ve Savas Kültürüne HAYIR...
Yeryüzümüz henüz bir tane... Onu tahriplerimiz sonucu yok edersek, baska nereye gidecegiz?

Artik Kimi Dinleyecegimiz
Hepten Belli Oldu!


Selçuk M. PERIN

25 Haziran , 2002


(Brüksel) BugÄn 25 Haziran 2002, dÄnya'y kimlerin idare ettiği gerekten ortaya IJkan bir gÄn. ABD Devlet BaskanIJ George W.BUSH Jr. Beyaz Saray¯IJn GÄl Bahesi olarak bilinen imenleri Äzerinde yaptIJğIJ basIJn toplantIJsIJnda bÄtÄn dÄnya¯ya Filistin¯in bir devlet olmasIJ zamanIJnIJn geldiğini aIJklarken de Filistinlilerin kendilerine bir seimle semi» olduklarIJ ba»kanIJnIJn gitmesi gerektiğinIJ de im´ etti.

YanÓ devletlerin, semenlerin, seimlerin artIJk hibir değeri kalmadIJ. Washington¯da oturan adam dÄnya¯nIJn neresinde olursa olsun, kendi istediği doğrultuda olmayan bir Devlet Ba»kanIJnIJ yerinden etmek iin emir verebiliyor.

Diyor ki, úArtIJk sen git! Gitmezsen gideceksin!î Bunu Yaser ARAFAT¯a sáylÄyor. Bunu 11 EylÄl sonrasIJnda ABD¯nin teráre amIJ» olduğu sava»IJn bir parasIJ olarak gárdÄğÄnden, Israil lobilerinin baskIJsIJ altIJnda sáylÄyor.

Úte taraftan ise Israil silahlIJ kuvvetlerine ait tank birlikleri Hebron¯a, Ramallah¯a, Gaza¯ya giriyor, istedigini tutukluyor, Filistin Ba»kanIJnIJn bÄrolarIJnIJ yIJkIJyor, son on sene ierisinde yava» yava» geli»meye yÄz tutmu» bir Filistin ekonomisini yerle bir ediyor, evleri, burolarIJ, i»yerlerini yIJkIJyor, tarlalarIJ darmadağIJn ediyor, insanlara kápek muamelesi yapIJyor, hani siz sokaktaki kápeğe bile bu muameleyi yapmazsIJnIJz ama, áyle diyelim, ba»ke »ey dememek iin. Israil tanklarIJn gÄvencesi altIJnda SIJkIJ yánetim il´n ediyor, ondan sonra da bÄtÄn dÄnya¯ya benim insanIJmIJ áldÄrÄyorlar, bunlar terárist deyip kendisini savunuyor.

Bu tÄr i»levleri kimler yapabiliyor sizce? ZayIJf olanlar mIJ? HayIJr ellerinde bÄtÄn kozlarIJ tutanlar. BugÄn bunu Filistinlilere yapanlar, yarIJn ÑrdÄnlÄlere de, Suudilere de, hatta ve hatta TÄrklere de yapamazlar mIJ?

Avrupa Birliği¯nin en etkin dIJs politika gÄden devletlerinden birisi olan Fransa hem bu konuda liderliğini korumak, hem de Älkesinde bulunan be» milyon¯a yakla»an mÄslÄmanlarIJ kendisine kar»IJ almamak iin BUSH¯un beyanatIJnIJn hemen arkasIJndan yabancIJ gazetecilerle yaptIJğIJ bir basIJn toplantIJsIJnda úFilistin devletine evet, Arafat¯IJn gitmesine hayIJr.î diyor ve bunu da Ramallah¯da yapIJyor.

Peki ABD ve AB terár¯le mÄcadelede ele ele değil mi idiler? Idiler. Ama, amasIJ var. AB son on yIJl ierisinde Filistin¯e alt yapIJ iin 250 milyon Euro¯ya yakIJn yardIJm yaptIJ. Bu yardIJm yapIJlIJrken de Filistin dIJ»IJndan alIJnan bÄtÄn malzemeler, AB Älkelerinden geldi. Televizyon istasyonlarIJ, antenleri, telefon alt yapIJsIJ, santralleri, hava meydanIJ ve malzemesi, hep AB¯nin parasIJ ile yapIJldIJ, ve AB Älkelerinden alIJndIJ.

Ama AB h´la halkIJndan yardIJm olarak aldIJğIJ ve Filistin¯e yardIJm olarak verdiğIJ paranIJn heba olu»unu Israil¯e soramIJyor. Yine lobilerin korkusundan. AB h´la Israil¯den aldIJğIJ mallara kota koyamIJyor, h´la laf ebeliği yapmaya devam ederek ortalIJğIJ yatIJ»tIJrmaya alIJ»IJyor. Ama her gÄn onlarca insan álÄyor, álenlerin intikamIJ iin bombalIJ saldIJrIJlar yapIJlIJyor, Israil tanklarIJ ile giriyor, yine insanlar, kadIJnlar, ocuklar álÄyor, evler yIJkIJlIJyor, yine acIJlar depresiyor. KIJsIJr dángįnÄn tam tarifi.

ABD dÄnya¯ya hakim olmak iin elinden geleni yapIJyor, her tarafa el atIJyor, herkesin ii»lerine karIJ»maya devam ediyor. Emperyalizm¯in nokta nokta bÄtÄn prensiplerini uyguluyor. Ama 15 sene evvel bunu yaptIJğIJ iin Rusya¯ya her tÄrlÄ lafIJ ediyordu.

Israil kendisini izole edebilmek iin 4 m yÄksekliğinde beton bir duvar ile kendini evirmek iin alIJ»malara ba»ladIJ bile... Hey gidi hey, Berlin duvarIJnIJ indirebilmek iin batIJ tam 40 yIJl uğra»tIJ. YakIJnda bu duvarIJn yakIJnIJnda evi olanlar uyuyamayacaklar bile. Miradorlar evlerinin pencerelerini aydIJnlatacak, gecelerini gÄndÄz yapacak, kápekli devriyeler dola»acak ve insanlar yine insan olduklarIJnIJ unutacaklar. Yine yurtsuzlar, evsizler kamplarIJ kurulacak, sonunu getirdigimizi sandIJğIJmIJz hastalIJklar ba»larIJnIJ kaldIJracaklar, karantilar konacak, ocuklar,kadIJnlar, erkekler hastalIJktan álecekler. Bizler de 21ci yÄz yIJlda, 12ci yÄz yIJla dáneceğiz. Daha doğrusu dánmek iin elimizden geleni yapIJyoruz.

•elik duvarIJ yIJkmak iin abaladIJk ve ba»ardIJk »imdi de beton duvarlar ile yeniden surlar yapmaya ba»lIJyoruz...

DÄnya hepimize yetecek kadar, yeter ki dÄnya¯yIJ ya»anacak bir yer yapmayIJ bilelim.smperin@brutele.be
    
 

   
Bu sayi Nükleer Tehlike'ye karsi ortak bir bilinc olusturmaya ve de
Amerika'da "
Islam"a karsi olusmus onyargilarin azaltilmasina ithaf edilmistir.
ISIK BINYILI e-dergisi - The Light Millennium, Inc., bunyesinde
kamu yararina yayinclik ilkesiyle 17 Temmuz 2001 tarihinde
New York'ta kuruldu.

Kurucu Baskan: Bircan Ünver

ISIK BINYILI: AMAC

"ISIK BINYILI'NIN OZ'Ü SIZLERSINIZ..."
Global Baris Hareketine EVET, Birbirimizi Anlamaya ve Sevmeye EVET, Yüce Insanlik Için EVET, Biricik Yeryüzünü Korumaya EVET,
Daha Iyi Yarinlar Için Büyük Düslere EVET, Global Pozitif Bir Enerjinin Olusmasina EVET, Global Seffaflikla Iç Dünyamiz ve Düsüncelerimizi Aydinlatmaya EVET...
ISIK BINYILI ile ilgili medya bülteni ve kültürel etkinliklerle ilgili duyurulari almak istiyorsaniz,
lütfen bize yaziniz . Iletisim> contact@lightmillennium.org

Yazili ve gorsel ürünlerinizi YAYIN ILKELERIMIZ çerçevesinde,
yayinlanmak üzere dilediginiz zaman gonderebilirsiniz...
ILETISIM

TÜRKÇE
ANASAYFA

YAYIN
ILKELERI

@ ISIK BINYILI e-dergisi Bircan ÜNVER tarafindan tasarlanmis ve üretilmistir.
9ncu Sayi. Yaz - 2002, New York.
URL: http://www.lightmillennium.org
ISIK BINYILI platformunun düsünsel ürünlerinizle devamini sagladiginiz ve ziyaretiniz için çok tesekkur ediyoruz.
ISIK BINYILI, Mac platformunda uretilmistir.